Fixed Characters
 A priest, a leprechaun, and an alligator walk into a bar...
 by Alden I call this meeting of | back the OH NO WHERE ARE | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 PANIC CLUB to order!  | THE MINUTES I TOTALLY  | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 Our first order of   | LOST THE MINUTES YOU   | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 business is to read   | GUYS AAAAAAAAAAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  /          |  /           |  /
  0    0      |  0    0       |  0    0 -aaaaa
 /|\   /|\      | /|\   /|\      | /|\   /|\
  |    |      |  |    |       |  |    |
 / \   / \      | / \   / \      | / \   / \
                           
                           


 next
 previous

 first
 current

 random
 randomizer

 archive
 about


 you can officially like this comic


 updates when i damn well please (rss)

 (CC) BY-NC-SA